A A A

Wrodzony brak kości piszczelowej

Wada ta występuje rzadziej niż wrodzony brak strzałki i skrócenie kości udowej. Połączone jest to często z brakiem trzech przyśrodkowych promieni stopy. Niekiedy istnieje tylko górna nasada kości piszczelowej. W pierwszych latach życia podudzie można zaopatrzyć protezą i chory może zupełnie dobrze się poruszać.

Chirurgiczne umieszczanie strzałki w okolicy międzykłykciowej kości udowej w celu stworzenia kikuta goleni, zdaniem naszym, nie przynosi spodziewanego pożytku, z racji braku mechanizmu wyprostnego; kikut taki stanowi tylko bezużyteczny, luźno wiszący przydatek, który następnie trzeba usuwać, by móc kończynę zaprotezować. Odjęcie bezużytecznego kikuta sposobem amputacji przezkoralowej nie upośledza funkcjonalnej sprawności dziecka i umożliwia zastosowanie normalnej protezy.

Tak to przedstawiają się najprostsze sposoby protezowania kończyn dolnych u dzieci dotkniętych wadami wrodzonymi. Oczywiście w grę wchodzą różne modyfikacje, w zależności od ciężkości wady, a przypadki wyjątkowo ciężkich zniekształceń wymagają zupełnie indywidualnych rozwiązań.